​​​​​درباره دبستان و پیش دبستانی غیردولتی یاقوت​​​ قم

کادر آموزشی دبستان یاقوت قم

یک دبستان و پیش دبستانی باکیفیت، محیطی محرک و غنی برای فرزندانمان فراهم می کند تا به دانش آموزان در کسب آمادگی برای ورود به دبستان و شکوفایی استعدادهایش کمک کند.
در دبستان یاقوت، فرزندان شما در گروه های کوچک تقسیم بندی شده و تعداد آموزگاران و
دانش آموزان متناسب است. این حالت بهترین فرصت ها را برای رشد و تکامل دانش آموزان ایجاد می کند. ما در دبستان یاقوت آموزگاران دوره دیده را برای خدمت و همکاری انتخاب کرده ایم و فرصت هایی را برای مشارکت و حضور والدین و تعامل کارآمد با آن ها فراهم می کنیم.


ویژگی های دبستان یاقوت عبارت است از:

صلاحیت اخلاقی و تحصیلات آموزگاران
تعداد آموزگاران و انگیزه آنان
شاد بودن محیط

گروه بندی
دانش آموزان در تعداد مناسب به گونه ای که هر آموزگار زمان مناسب و لازم را برای آموزش و در کنار هر دانش آموز بودن در اختیار داشته باشد.
متدها و روش های جدید و مبتنی بر یادگیری دانش آموزان
کمک به دانش آموزان در جهت کشف استعدادها و توانایی های خویش
ارزیابی هوش و زبان و رشد اجتماعی دانش آموزان در هر مقطع سنی

ولی آن چیزی که بیش از همه موجب موفقیت دبستان یاقوت و رضایت والدین از این دبستان شده است؛ عشق به کار کردن با
دانش آموزان و دلسوز بودن نسبت به دانش آموزان است.
یک آموزگار موفق باید در کنار هوشیاری و صبر، خلاق نیز باشد زیرا خلاقیت مهم ترین خصیصه ای است که باید کسب کند تا روش هایی را به کار ببرد که بتواند با امکانات خوب خود، به همراه کادر مجرب از آموزگاران و مدیریت با سابقه دبستان یاقوت قم ، بیشترین سرگرمی، تفریح و آموزش را برای
دانش آموزان اجرا نماید.